Aktualności arrow Informacje o OIGR
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   Informacje o OIGR Drukuj E-mail


Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu została zarejestrowana 25.11.1999 r. i obecnie zrzesza ponad 100 członków (czynnych i biernych) - głównie małe i średnie podmioty gospodarcze oraz organizacje. Podstawę prawną utworzenia OIGR stanowi ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (DZ. U. Nr 35, poz. 195).

Zasady działalności Izby reguluje Statut OIGR w treści przyjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejonowy, postanowieniem z dnia 25 listopada 1999 r. (sygn. Akt. XVI Ns.Rej.IG.47/99).


Podstawowe zadania OIGR

Do podstawowych zadań OIGR należy:

 • reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych i samorządu gospodarczego wobec administracji samorządowej i państwowej;
 • działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez: dążenie do utworzenia ogólnopolskiego systemu pozyskiwania odpadów do powtórnego wykorzystania, wypracowanie sposobu finansowania selektywnej zbiórki odpadów, ogólnopolską edukację społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami;
 • współtworzenie i współrealizacja krajowej i regionalnych polityk gospodarczych w zakresie odzysku i recyklingu odpadów;
 • udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych oraz podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami;
 • promowanie członków Izby w kraju i zagranicą poprzez organizowanie wystaw, targów, pokazów, szkoleń itp.;
 • spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej wobec członków OIGR.

 

Podstawowe cele OIGR

 • Współtworzenie i realizacja programów krajowych i regionalnych w podnoszeniu świadomości ekologicznej,
 • Wspieranie firm w branży odpadowej,
 • Reprezentacja interesów firm zajmujących się zbiórką i recyklingiem odpadów wobec organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji, które mają wpływ na warunki działalności zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych,
 • Podniesienie wiarygodności OIGR i firm zrzeszonych oraz polepszenie ich wizerunku,
 • Ochrona środowiska poprzez prawidłową gospodarkę odpadami, w tym minimalizację ilości odpadów składowanych,
 • Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie odpadów jako surowców do dalszej produkcji,
 • Zastosowanie najnowszych technik w celu ograniczenia emisji do środowiska i przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń.


Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu

 

 

Nasi członkowie


Członkostwo

Członkami Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu mogą zostać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty, których działalność związana jest z wspieraniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego (ekorozwoju), z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.

Przed przystąpieniem do OIGR należy zapoznać się ze Statutem OIGR, a następnie złożyć deklarację członkowską. Decyzję o przyjęciu podmiotu gospodarczego w poczet członków Izby podejmuje Zarząd Izby w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji.

Członkowie Izby mogą liczyć na pomoc w nawiązaniu stosunków gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Wysokość składki członkowskiej

Składka członkowska składa się z kwoty stałej oraz zależnej od wielkości zatrudnienia w firmie.

Wielkość zatrudnienia

Składka członkowska miesięczna

do 20 osób

200 zł + ilość osób zatrudnionych x 7 zł

od 21 do 50

200 zł + ilość osób zatrudnionych x 5 zł

od 51 do 100

287 zł + ilość osób zatrudnionych x 3 zł

od 101 do 250

385 zł + ilość osób zatrudnionych powyżej  x 1 zł

powyżej 251

opłata stała 800 zł

Uchwałą nr 13 Walnego Zgromadzenia Członków OIGR z dnia 28 kwietnia 2009 r. zostaje zmieniona wysokość składki członkowskiej.

Dla organizacji ekologicznych i podmiotów budżetowych ustala się stawkę podstawową na poziomie 100,00 zł miesięcznie.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OIGR z dnia 11 grudnia 2003 roku podmioty przyjmowane w poczet członków OIGR od 01 stycznia 2004 roku zobowiązane są do uiszczenia jednorazowego wpisowego w wysokości 100 zł.Składkę członkowską należy wnosić kwartalnie do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, na konto Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu.


Członkostwo w OIGR

Jeżeli chcą Państwo zostać członkami OIGR prosimy pobrać deklarację członkowską klikając tutaj i przesłać ją na nasz adres:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
ul. Potocka 14
01-652 Warszawa
fax. 022/ 635-61-39
tel. kom.: 507 026 689
e-mail:


< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl